Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Năng lực và đội ngũ

Vũ Sinh Nhất Hy

Vũ Sinh Nhất Hy

Giám Đốc Cấp Cao

  • Thạs sĩ chuyên ngành Marketing, Đại học Columbia Southern, Hoa Kỳ
  • Nguyên Giám đốc nghiên cứu thị trường Công ty AkzoNobel Vietnam
  • Nguyên Giám đốc nghiên cứu thị trường Công ty AXIS Vietnam
  • Nguyên Giám đốc nghiên cứu thị trường Công ty PepsiCo Vietnam
  • Nguyên Chuyên viên nghiên cứu thị trường Công ty Nielsen Vietnam