Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Năng lực và đội ngũ

Trương Bảo Ngọc

Trương Bảo Ngọc

Trợ lý Tổng Giám Đốc

  • Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, chuyên ngành Tài Chính, California State University, Hoa Kỳ.
  • Nguyên Trợ lý Giám đốc vùng Hệ thống Lee’s Sandwiches, Hoa Kỳ.
  • Từng tham gia quản lý tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội, tiểu bang California, Hoa Kỳ.