Tìm hiểu về khách hàng GIBC

Khách hàng

Khách Hàng Bất Động Sản
Khách Hàng Bất Động Sản
 • Chiến lược Kinh doanh ngắn và dài hạn;
 • Xây dựng Cơ cấu Tổ chức và Nhân sự;
 • Chiến lược Marketing và Truyền thông, Quan hệ Công chúng (PR), Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) ngắn và dài hạn;
 • Quản trị Rủi ro;
 • Hỗ trợ thực thi các chương trình Marketing và PR.

 

Tập Đoàn Đa Ngành Nội Địa
Tập Đoàn Đa Ngành Nội Địa
 • Phân tích, đánh giá hoạt động Kinh doanh theo nhóm ngành;
 • Phân tích, đánh giá Cơ cấu Tổ chức và Nguồn nhân lực;
 • Chiến lược Kinh doanh ngắn và dài hạn;
 • Tái cấu trúc Tổ chức trong ngắn và dài hạn;
 • Chiến lược Truyền thông và PR;
 • Quản trị nguồn Nhân lực;
 • Quản trị Rủi ro.
Tập Đoàn Đa Quốc Gia Ngành F&B
Tập Đoàn Đa Quốc Gia Ngành F&B
 • Tư vấn xây dựng và phát triển quan hệ công chúng;
 • Đại diện cho công ty dưới tư cách người phát ngôn với các đơn vị truyền thông.
 • Quản trị rủi ro & khủng hoảng.
Tập Đoàn Mía Đường Nội Địa
Tập Đoàn Mía Đường Nội Địa
 • Phân tích và đánh giá tình hình thị trường mía đường thế giới;
 • Khảo sát, phân tích thị trường mía đường Việt Nam & thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Xây dựng Chiến lược kinh doanh ngành mía đường cho tập đoàn trong 5 năm;
 • Tư vấn Quản trị Cấp cao.
Khách Hàng Nội Địa Ngành F&B
Khách Hàng Nội Địa Ngành F&B
 • Khảo sát, phân tích, và đánh giá hoạt động Kinh doanh, Tài chính, Nhân sự;
 • Xây dựng Chiến lược Kinh doanh trong 3 năm;
 • Xây dựng Chiến lược Marketing, Thương hiệu;
 • Chiến lược Bán hàng và Phân phối;
 • Chiến lược Tài chính;
 • Chiến lược Nhân sự;
Khách Hàng Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi
Khách Hàng Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi
 • Xử lý khủng hoảng Truyền thông & Nội bộ;
 • Quản trị Rủi ro;
 • Quản trị tạm thời;
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Marketing;
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Nhân sự.