Tổng hợp bài viết chuyên gia GIBC

Góc nhìn chuyên gia

Quốc Gia Khởi Nghiệp

16-11-2017
Các vấn đề khác dưới góc nhìn của Ông Phạm Phú Ngọc Traihttp://vtv.vn/video/quoc-gia-khoi-nghiep-15-9-2017-246998.htm

http://vtv.vn/video/quoc-gia-khoi-nghiep-15-9-2017-246998.htm