Tổng hợp bài viết chuyên gia GIBC

Góc nhìn chuyên gia

Doanh nghiệp gia đình - Vẫn còn quá sớm

25-04-2019
Các vấn đề khác dưới góc nhìn của Ông Phạm Phú Ngọc Trai"...Trong khi quản trị tốt sự thay đổi, chúng ta không quên phát huy và cập nhật các giá trị văn hóa gia đình để các doanh nghiệp gia đình (DNGĐ) ngày càng đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Vẫn còn quá sớm để xếp hạng các DNGĐ ở Việt Nam.

Vẫn còn quá sớm cũng có nghĩa mặt trời đang lên."


---


Trích bài viết "Doanh nghiệp gia đình: Vẫn còn quá sớm!" của ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch GIBC đăng trên Tạp chí Forbes Việt Nam tháng 01/2019.