Tổng hợp bài viết chuyên gia GIBC

Góc nhìn chuyên gia

Thể chế và Kinh tế tư nhân

05-09-2019
Các vấn đề khác dưới góc nhìn của Ông Phạm Phú Ngọc Trai"Tính trung bình nhà nước cần hơn 3 đồng vốn mới tạo được 1 đồng doanh thu, tư nhân chỉ cần một nửa, nghĩa là 1,5 đồng vốn đã tạo được một đồng doanh thu.

Tư nhân tạo công ăn việc làm gấp 7,3 lần nhà nước, nhưng phải cần 60 đồng đầu tư mới có được 1 đồng lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận quá thấp để có thể đầu tư sản xuất và có lợi nhuận tái đầu tư sản xuất.

Nghịch lý là tỷ lệ đóng góp vào thuế của khu vực tư nhân chiếm đến hơn 41%, cao hơn tỷ lệ đóng góp của các khu vực khác."

- Trích bài viết "Thể chế và Kinh tế Tư nhân" của ông Phạm Phú Ngọc Trai, chủ tịch GIBC, đăng trên Tạp chí Forbes Tháng 9/2019